• do via-gustica.de
 • Kontakt

Regulamin sklepu via-gustica

Ogólne Warunki Handlowe dla oferentów
Ogólne Warunki Handlowe dla użytkowników
Ogólne Warunki Handlowe oferentów

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Użytkowania "via gustica" dla Klientów

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Firma Sandstein Neue Medien GmbH, Goetheallee 6, 01309 Drezno (zwana dalej również "Sandstein") prowadzi na stronach internetowych www.via-gustica.de oraz shop.via-gustica.de portal informacyjny i sklep online (zwane dalej razem "Platformą").
(2) Dla korzystania z Platformy przez Klientów w rozumieniu § 2 lit. d) niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania Sandstein, o ile w poszczególnych przypadkach nie uregulowano inaczej w umowie. Nie zgadzamy się na inne ogólne warunki handlowe Klientów. Z tego powodu warunki handlowe Klienta nie mają zastosowania również wówczas, gdy Sandstein nie sprzeciwia się ich obowiązywaniu w poszczególnych przypadkach lub gdy Sandstein odnosi się do pisma, które zawiera warunki handlowe Klienta albo do takich się odnosi.
(3) Sandstein ma prawo zmienić treść niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, jeśli zajdzie ważna przyczyna. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności wówczas, gdy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia, których Sandstein nie spowodowała i na które Sandstein nie miała wpływu oraz gdy zmiany ustawodawstwa i orzecznictwa będą warunkowały zmianę Warunków, by możliwe było kontynuowanie świadczenia usług. W takim przypadku Sandstein poinformuje Odwiedzających o propozycji zmian za podaniem przyczyny i konkretnego zakresu w formie pisemnej (np. przez e-mail). Zmiany obowiązują jako zatwierdzone, gdy Odwiedzający nie sprzeciwi się im na piśmie. Sandstein wskaże Odwiedzającemu na ten skutek w piśmie z powiadomieniem. Sprzeciw musi wpłynąć do Sandstein w terminie sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia. Jeśli Odwiedzający skorzysta z prawa do sprzeciwu, żądanie zmian obowiązuje jako odrzucone. Umowa będzie wówczas podlegać kontynuacji bez zaproponowanych zmian i każdorazowo natychmiastowemu wypowiedzeniu przez obie strony.

§ 2 Definicje

W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania
a) "Odwiedzający" to osoby, które wyświetlają strony internetowe Sandstein;
b) "Użytkownicy" to Odwiedzający, którzy podali swoje dane w celu założenia konta lub jednorazowej realizacji zamówienia albo rezerwacji na platformie;
c) "Oferenci" to przedsiębiorstwa, osoby prawne prawa publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawny, które oferują swoje usługi na platformie lub takowych poszukują.
d) "Klienci" to Użytkownicy, którzy zamawiają lub rezerwują odpłatne oferty produktowe Oferentów;
e) "Konto" to konto Użytkownika;
f) "Oferty produktowe" to oferty Oferentów, które dotyczą w szczególności towarów i usług związanych z zakwaterowaniem w polsko-niemieckim obszarze granicznym Górne Łużyce – Dolny Śląsk i które Oferenci złożyli w banku danym ofert na Platformie;
g) "Ogłoszenia" to ogłoszenia reklamowe Oferentów, które składają się z tekstów i/ albo obrazów, w szczególności banerów;
h) "Treści oferenta" to wszystkie treści udostępnione przez Oferenta, w szczególności Oferty produktowe, Ogłoszenia, prezentacje i dane profilowe;
i) "Treści niedopuszczalne" to treści, które naruszają przepisy prawa, rozporządzenia władz lub dobre obyczaje; zaliczają się do nich w szczególności naruszenia niemieckiej ustawy o równym traktowaniu i regulacji o ochronie młodzieży oraz ochronie danych, działania karalne, działania niezgodne z regułami uczciwej konkurencji, naruszenia praw osób trzecich, tj. praw osobistych, prawa do własnego wizerunku, praw autorskich, praw do nazwy, praw do marki, firmy i innych praw do ochrony własności przemysłowej, jak również treści pornogra-ficzne, promujące przemoc, dyskryminujące, rasistowskie, ekstremistyczne lub godzące w wartości religijne.

§ 3 Usługi Sandstein

Usługi Sandstein są dla Odwiedzających i Klientów darmowe i dobrowolne. Odwiedzający i Klienci nie mają roszczeń w stosunku do Sandstein co do realizacji i utrzymania oferty. Sandstein zastrzega sobie prawo do zawieszenia oferty nieodpłatnej w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

§ 4 Zawarcie umowy między Oferentem a Klientem

(1) Sandstein udostępnia jedynie Platformę do zawierania umów pomiędzy Oferentami a Klientami. Oferenci samodzielnie składają oferty produktowe na Platformie. Oferty i treści Oferentów opublikowane na Platformie nie są co do zasady kontrolowane przez Sandstein pod kątem zgodności z prawem, prawidłowości i kompletności i nie stanowią opinii Sandstein.
(2) Oferty produktowe Oferentów na Platformie stanowią zasadniczo niewiążące prezentacje. Dopiero przy zamówieniu, rezerwacji lub zapytaniu o rezerwację Klient składa wiążącą ofertę.
(3) Zamówienie, rezerwacja lub zapytanie o rezerwację mogą zostać każdorazowo anulowane przez Klienta poprzez naciśnięcie przycisku "Anuluj" lub "Wstecz" albo zamknięcie okna przeglądarki. Strona przeglądowa, która wyświetla się przed zakończeniem zamówienia, rezerwacji lub zapytania o rezerwację umożliwia ponowne sprawdzenie pod kątem błędów we wprowadzonych danych a w przypadku ich wystąpienia ich korekty po naciśnięciu przycisku "Wstecz". Do zawarcia umowy dostępne są języki niemiecki, polski i angielski. Zamówienie lub rezerwacja zapisywane są przez Sandstein. Następnie są one wysyłane do Klienta. Na pisemny wniosek, w przypadku utraty dokumentów, może zostać wysłana ich kopia.
(4) W przypadku zamówienia lub rezerwacji Gość otrzymuje potwierdzenie swojej oferty pocztą elektroniczną. Tym samym do skutku dochodzi wiążąca umowa o nabycie towarów lub usług związanych z zakwaterowaniem pomiędzy Oferentem a Klientem.
(5) W przypadku zapytania o rezerwację przez Klienta umowa o usługę zakwaterowania dochodzi do skutku dopiero wówczas, gdy Oferent potwierdzi ofertę po sprawdzeniu dostępności zakwaterowania. Potwierdzenie odbywa się zasadniczo pocztą elektroniczną.
(6) Sandstein przeprowadza kontrolę danych przekazanych przy zgłoszeniu jedynie w ograniczonym zakresie, ponieważ identyfikacja osób w Internecie jest możliwa tylko w takim zakresie. Dlatego mimo różnego rodzaju środków bezpieczeństwa nie można wykluczyć, że na danym Koncie nie zostały zapisane fałszywe dane kontaktowe. Każdy Użytkownik musi zatem samodzielnie sprawdzić tożsamość swojego partnera umownego.

§ 5 Obowiązki Użytkownika

(1) Wszyscy Użytkownicy Platformy Sandstein przejmują w celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu spraw obowiązki określonego zachowania, których nieprzestrzeganie może prowadzić do niekorzyści, w szczególności wypowiedzenia i roszczeń odszkodowawczych. Takie obowiązki dotyczące określonego zachowania wymieniono poniżej.
(2) Użytkownik
a) poda w przypadku koniecznych rejestracji i innego rodzaju zapytań koniecznych do osiągnięcia celu umownego pełne i zgodne z prawdą dane,
b) w przypadku rejestracji wybierze nazwę użytkownika i hasło, przy czym nazwa użytkownika musi odpowiadać osobistemu adresowi e-mail i nie może naruszać praw osób trzecich oraz innych praw do nazwy i marki lub dobrych zwyczajów.
c) utrzyma hasło w tajemnicy i w żadnym przypadku nie poda go osobom trzecim; bezzwłocznie poinformuje Sandstein o przypuszczeniach, że osoby trzecie mogły dopuścić się nadużyć na jego koncie,
d) poinformuje Sandstein bezzwłocznie o późniejszych zmianach koniecznych danych.
(3) Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do niekorzystania z usług Sandstein niezgodnie z prawem i obyczajami oraz do respektowania przepisów i praw osób trzecich. Obejmuje to następujące obowiązki:
a) Użytkownik zapewnia, że nie będzie przesyłał do Sandstein i umieszczał na Platformie treści niedopuszczalnych. Użytkownik sprawdzi treści przed każdą dostawą pod takim kątem, czy przysługują mu konieczne prawa do dzieła (np. tekstu, fotografii, obrazów, grafiki, wideo, utworów muzycznych, sampli) oraz nazw marek, firm, logo i innych znaków. W przypadku fotografii i wideo konieczne jest szczegółowe sprawdzenie, czy osoby ujęte na nich wyraziły zgodę na publikację. Bez takiej zgody publikacja nie może nastąpić.
b) Użytkownik zobowiązany jest to zaniechania nadmiernego obciążenia sieci z powodu bezcelowego lub niezgodnego z regulaminem korzystania z usług Sandstein. Niezgodne z regulaminem jest w szczególności systematyczne kopiowanie treści udostępnianych przez Sandstein. Użytkownik będzie przestrzegał przepisów ustawowych o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie danych.
c) Użytkownik może scedować prawa i obowiązki z niniejszej umowy na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sandstein.
(4) W przypadku naruszenia obowiązków zgodnie z ustępem 2 i 3 Sandstein ma prawo – wedle własnego wyboru – albo zablokować dane treści ze skutkiem natychmiastowym i/ albo bezzwłocznie usunąć Użytkownika lub na stałe wykluczyć z oferty i/ albo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. To samo obowiązuje, gdy osoby trzecie wskażą Sandstein na to, że Użytkownik utrzymuje lub rozpowszechnia treści naruszając postanowienia ustępu 3, o ile podejrzenie naruszenia prawa nie będzie widocznie nieuzasadnione.
(5) Użytkownik pokryje szkody Sandstein wynikłe z naruszenia obowiązków, chyba że nie odpowiada za ich powstanie. Użytkownik zwolni Sandstein z wszelkich niekorzyści powstałych po stronie Sandstein z powodu skorzystania z oferty przez osoby trzecie w wyniku szkodliwych działań Użytkownika.

§ 6 Prawa autorskie, prawa do marki i inne prawa chronione

(1) Dane zawarte na Platformie Sandstein podlegają w poszczególnych przypadkach ochronie prawem autorskim, prawem do nazwy i/ albo prawem do marki. Użytkownikom zabrania się kopiowania, przetwarzania i/ albo rozpowszechniania tych danych poza zakresem dozwolonym w poszczególnych przypadkach przez właścicieli.
(2) Na wypadek, że Użytkownik przekaże w związku z usługami Sandstein Treści Oferenta, co do których posiada prawa autorskie, prawa do wykorzystywania, prawa do marki i/ albo nazwy, Sandstein będzie miała prawo na czas świadczenia usług do takiego ich wykorzystywania, jakie służy do świadczenia poszczególnych usług w ramach działalności Sandstein.

§ 7 Usunięcie konta

(1) Sandstein ma prawo usunąć konto po uprzednim powiadomieniu na jeden z podanych przez użytkownika adresów e-mail z zachowaniem okresu 14 dni. W przypadku braku aktywności Użytkownika przez co najmniej dwa lata Sandstein będzie miała prawo do natychmiastowego usunięcia Konta bez wymogu dodatkowego wyjaśnienia lub zapytania w kierunku użytkownika.
(2) Użytkownik może każdorazowo zażądać natychmiastowego usunięcia swojego konta pisemnie lub przez wiadomość e-mail, która musi zostać wysłana z adresu zapisanego na jego koncie.
(3) Prawo do usunięcia lub zablokowania z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.
(4) Wraz ze skasowaniem konta wszelkie zapisane tam treści zostaną usunięte. Użytkownik jest zatem zobowiązany do przechowywania kopii wszelkich treści zamieszczonych na Platformie Sandstein.

§ 8 Odpowiedzialność

(1) Sandstein dokona odszkodowania lub rekompensaty poświęconych nakładów, bez względu na podstawę prawną (np. z powodu zadłużenia z tytułu prowadzonej działalności lub pseudodziałalności, naruszenia obowiązków lub działania niedozwolonego) jedynie w następującym zakresie:
a) Odpowiedzialność w razie zamierzonego działania, poważnego zaniedbania i z tytułu gwarancji pozostaje nieograniczona.
b) Odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie jest wykluczona. W przypadku naruszenia obowiązków umownych, które gwarantują prawidłowe wypełnienie umowy, i których wypełnienie może zakładać druga strona (tzw. obowiązków kardynalnych) Sandstein poniesie odpowiedzialność w takim wymiarze, w jakim typowo można było założyć przy zawieraniu umowy.
c) Jeśli Sandstein będzie zalegać ze świadczeniem swojej usługi, wówczas poniesie nieograniczoną odpowiedzialność również w sytuacji przypadkowej, chyba że szkoda wystąpi przy wykonaniu usługi na czas.
(2) Jeśli odpowiedzialność Sandstein jest wykluczona lub ograniczona, obowiązuje ona jako osobista odpowiedzialność pracownika, przedstawiciela lub pełnomocnika Sandstein.
(3) Ograniczenia § 8 (Odpowiedzialność) nie obowiązują dla odpowiedzialności Sandstein za szkody z tytułu naruszenia życia, zdrowia lub ciała oraz w przypadku roszczeń na podstawie ustawy z tytułu odpowiedzialności za produkt.

§ 9 Ochrona danych

Dane udostępnione przez Użytkowników będą rejestrowane i przetwarzane przez Sandstein wyłącznie do celów niniejszej umowy i przy przestrzeganiu odpowiednich przepisów ustawowych o ochronie danych (patrz: oświadczenie o ochronie danych osobowych Sandstein).

§ 10 Postanowienia końcowe

(1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem Konwencji Wiedeńskiej z 1980 roku. Przepisy bezwzględnie obowiązujące państwa, w którym Użytkownik posiada stałe miejsce zamieszkania, pozostają nienaruszone.
(2) Miejscem wykonania w przypadku kupców, osób prawnych prawa publicznego i publicznoprawnych majątków odrębnych jest Drezno. Wyłącznym sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających ze stosunku prawnego w przypadku umów z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego i publicznoprawnymi majątkami odrębnymi jest Drezno. Dla pozwów Sandstein przeciwko Użytkownikom obowiązuje dodatkowo każda inna właściwość sądu określona przepisami.

Stan na: sierpień 2013 r.

OWH oferentów

»Hennro«

AGB/Käuferinformationen

1. Preise
Alle genannten Preise sind Endpreise in Euro, zuzüglich der Versandkosten.

Gemäß Kleinunternehmer-Regelung §19 UStG weise ich keine Mehrwertsteuer aus.

Die Versandkosten sind unter dem Menüpunkt "Versandkosten" ersichtlich.

2. Zustandekommen des Vertrages

Der Vertrag kommt zustande mit
Roswitha Hennig
Lerchenstr. 4a
02827 Görlitz


nachfolgend Verkäufer genannt.

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Annahme ihrer Bestellung durch den Verkäufer.

Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
Der Vertragstext (Bestelldaten und AGB) wird beim Verkäufer nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Sie können ihre Bestelldaten aber sofort nach dem Abschluss der Bestellung ausdrucken. Klicken Sie hierfür in Ihrem Browser das Feld „Datei“ an und wählen Sie die Option „Drucken“.


3. Zahlungsbedingungen

Sie haben folgende Zahlungsmöglichkeiten:

- Vorkasse per Überweisung,
- Nachnahme

Vom Verkäufer gelegte Rechnungen werden sofort zur Zahlung fällig.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.

4. Liefer- und Versandbedingungen

Die Ware wird nach Eingang des vollständigen Kaufpreises und der Versandkosten beim Verkäufer an die angegebene Lieferadresse verschickt.
Die Versendung erfolgt innerhalb von 2-3 Werktagen nach Zahlungseingang.

5. Wesentliche Merkmale der Ware

Alle wesentlichen Merkmale der Ware sind der Produktbeschreibung im Shop zu entnehmen.

6. Korrektur von Eingabefehlern

Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Angaben nochmals zu überprüfen und ggf. über die Funktion „zurück“ Ihres Internetbrowsers, zu ändern bzw. den Kauf abzubrechen.

7. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.

»Tomani«

Terms and Conditions

All articles appearing after my ideas, the copyright belongs to me. Therefore, they may not be copied, modified, or otherwise used for commercial purposes.

According to small business regulation (as defined in §19 German Value Added Tax Act) will not charge VAT.

»RASTKUG«

AGB/Käuferinformationen


1.Preise
alle genannten Preise sind Endpreise in Euro,zuzügl  der Versandkosten.

Mehrwertsteuer wird nicht erhoben .(§19 Ust.G)

Die Versandkosten sind unter dem Menüpunkt"Versandkosten"ersichtlich.


2.Zustandekommen des Vertrages

Der Vertrag kommt zustande mit
Ralf Störmer
Str.der Jugend 87
02779 Großschönau
Tel.035841 63085
 
nachfolgend Verkäufer genannt.

Die Warenangebote des Verkäufers im Internet stellen kein verbindliches Angebot dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung (Kaufangebot des Käufers). Der Kaufvertrag kommt zustande mit Annahme ihrer Bestellung
durch den Verkäufer

Sie können Ihr Kaufangebot  über das im Online-Shop des Verkäufers integrierte Bestellsystem abgeben.
-Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
-Der Vertragstext (Bestelldaten und AGB) wird beim Verkäufer nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Sie können ihre Bestelldaten aber sofort nach dem Abschluss der Bestellung ausdrucken. Klicken Sie hierfür in Ihrem Browser das Feld „Datei“ an und wählen Sie die Option „Drucken“.

 

3. Zahlungsbedingungen

Sie haben folgende Zahlungsmöglichkeiten:

- Vorkasse per Überweisung,
- Barzahlung bei Abholung
- Nachnahme


Vom Verkäufer gelegte Rechnungen werden sofort zur Zahlung fällig.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.

4.Liefer- und Versandbedingungen

Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands
Die Ware wird nach Eingang des vollständigen Kaufpreises und der Versandkosten beim Verkäufer an die angegebene Lieferadresse verschickt.
Die Versendung erfolgt innerhalb von 2-3Werktagen nach Zahlungseingang, sofern Ihnen in der Artikelbeschreibung keine andere Lieferfrist angezeigt wird.
Wir bitten darum, die Ware bei Lieferung umgehend auf Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen dem Spediteur mitzuteilen. Ihre Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt.

 

5.Wesentliche Merkmale der Ware

Alle wesentlichen Merkmale der Ware sind der Produktbeschreibung im Shop zu entnehmen.
 
6. Korrektur von Eingabefehlern

Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Angaben nochmals zu überprüfen und ggf. über die Funktion „zurück“ Ihres Internetbrowsers, zu ändern bzw. den Kauf abzubrechen.

 

 

7. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.

 

»Feinbäckerei Melzer«
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Alle Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung unsererseits.
Die "Bäckerei Melzer" ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer angemessenen Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Aufträge werden nach den dann noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet.

2. Angebot
Unsere Angebote sind unverbindlich. Kleine Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. Der jeweilige Katalog verliert mit Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

3. Lieferung und Zahlung
Es gibt keine Mindestbestellmenge. Alle unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Es bleibt uns vorbehalten, eine Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint. Von unseren Kunden gewünschte Sonderversendungsformen werden mit ortsüblichem Zuschlag berechnet. Bei Eingang der Zahlung wird der Versand durchgeführt.
4. Die Versandkosten werden im Shop durch die einzelnen Artikelgewichte zzgl. Umverpackungen bzw. Füllstoffen nach der unten angegebenen Tabelle errechnet. In diesem Betrag sind das für Sie verauslagte Porto- bzw. Transportentgelt sowie weitere Verpackungskosten enthalten.
 
5. Versandkosten:
Bei Lieferung innerhalb Deutschlands und in andere Länder kommen zum Produktpreis noch Versandkosten hinzu. Bei größeren Bestellungen sind günstigere Versandkosten möglich. Ab € 250 Netto-Auftragswert empfiehlt sich eine Nachfrage per E-mail.

6. Die Versendung der Ware erfolgt ausschließlich über DPD und grundsätzlich per Paketpost. Da Gewicht und Größe der einzelnen Pakete begrenzt sind, ist eine Aufteilung auf mehrere Pakete bei größeren Bestellungen notwendig
Versandtage sind jeweils Montag - Donnerstag 

7. Porto und Verpackung
Versand durch DPD
bis 3 kg 6,95 €
bis 5 kg 7,95 €
bis 8 kg 8,95 €
Bei einem Gesamtgewicht über 8 kg erfolgt der Versand in mehreren Paketen, um eine gute Qualität zu garantieren.
Bei Versand durch Nachnahme - Nachnahmegebühr 6,50€
Preise beziehen sich pro versendeten Paket
Bei größeren Bestellmengen erfolgt der Versand durch eine Spedition oder wird durch die Bäckerei Melzer selbst angeliefert.

 

8.Vorkasse
Warten Sie nach erfolgreicher Bestellung bitte, bis Sie unsere Rechnung erhalten. Diese geht Ihnen vorab per Mail oder Post zu. Die Rechnung gilt gleichzeitig als Auftragsbestätigung.

Danach überweisen Sie uns den Rechnungsbetrag mit Angabe der Rechnungsnummer auf das auf der Rechnung genannte Konto. Wir warten auf den Eingang Ihrer Überweisung. Sobald Ihre Überweisung bei uns eingetroffen und die bestellte Ware lieferfähig ist, liefern wir Ihre Bestellung aus.
 
Eine Bestellung auf Rechnung ist nur für Bestandskunden möglich.
Wir bitten um Verständnis

 

9. Preis:
Den genauen Endpreis Ihrer Bestellung können Sie vor Auftragserteilung am Monitor sehen. Sie zahlen nur das, was auch angezeigt wird. Alle auf der Website genannten Preise sind Endpreise, die Mehrwertsteuer ist bereits enthalten. Bei schriftlichen Angeboten an Unternehmen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten, soweit nichts anderes angegeben ist.
Für Unternehmen:
Stollen eignen sich hervorragend als Mitarbeiter- oder Kundengeschenke. Nehmen Sie doch Kontakt zu uns auf. Gerne machen wir Ihnen ein Angebot. Haben Sie bitte Verständnis, dass wir nur gegen Vorausbezahlung unsere Stollen verschicken können. Bezahlung erfolgt per Überweisung.
 

10. Lieferzeiten
Ware, die am Lager ist (für Beförderungsprobleme haften wir nicht) kommt innerhalb von 5 Tagen nach Zahlungseingang zum Versand. Ist die Ware bei Bestellung nicht vorrätig, bemühen wir uns um schnellstmögliche Lieferung. Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert.

11. Lieferung, Lieferzeit, Lieferbedingungen
Voraussetzung für die Lieferung ist eine verbindliche Bestellung per Internet, E-Mail, Post oder Fax mit vollständiger Angabe von Name, Vorname, Postanschrift, Tel.-Nr. oder E-Mail-Adresse, Angabe der Zahlungsabwicklung und ggf. gewünschtem Liefertermin.
Die Feinbäckerei Melzer bemüht sich um eine schnellstmögliche Auslieferung Ihrer Bestellung. Bei Versand mit Wunschtermin berücksichtigen wir die durchschnittliche Versandzeit von DPD. Eine Garantie für die Einhaltung des Wunschtermines können wir nicht geben.
Auf dem Transportweg beschädigte Produkte muss der Kunde unverzüglich dem Transporteur melden.
Ist die Lieferadresse nicht korrekt angegeben oder der Empfänger wird nicht angetroffen bzw. das Paket wird nicht vom Postamt abgeholt, so trägt der Besteller die Verantwortung. Wir behalten uns vor, den kompletten Warenwert in Rechnung zu stellen.
12. Annahme:
Der Käufer ist verpflichtet, die Ware anzunehmen. Sofern die Ware an eine andere Adresse geht, trägt er dafür Sorge, dass sie dort angenommen wird. Bekommen wir das Paket zurück, weil es von DPD oder der Deutschen Post AG trotz Benachrichtigungskarte usw. nicht zugestellt werden konnte (oder bei Verweigerung der Annahme), steht uns der volle Rechnungsbetrag zu. Das Paket wird aus lebensmittelrechtlichen Gründen auf Kosten des Käufers entsorgt.

13. Gefahrübergang
Die Gefahr geht mit Absendung der Ware durch "Bäckerei Melzer" auf den Käufer über.

14. Gewährleistung
"Bäckerei Melzer" gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat.
 
15. Haftung:
Bei Mängeln, die durch uns bedingt sind, beschränken sich Gewährleistungsansprüche des Käufers auf eine Ersatzlieferung oder eine Rückerstattung des Kaufpreises, nach Wahl des Verkäufers. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
16. Mängel:
Sichtbare Transportschäden müssen durch den Anlieferer des Paketes schriftlich bestätigt werden. Sonstige Mängel sind unverzüglich schriftlich oder per Fax anzuzeigen, die Ware ( ggf. auch angeschnitten ) unverzüglich spätestens jedoch 3 Werktage nach Erhalt zurück zu senden. Weil Menschen unterschiedliche Geschmacksempfindungen haben, akzeptieren wir eine Rücksendung aus geschmacklichen Gründen nur, sofern ein deutlicher Fremdgeschmack vorliegt, z. B. bei Rohstofffehlern.
 
17. Widerrufs- und Rückgaberecht
Der Verbraucher ist zu einem Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn noch keine Auslieferung oder Übergabe der bestellten Ware erfolgt ist. Laut § 1 Abs.3 Punkt 7 FernAbsG finden die Vorschriften zum Widerrufs- und Rückgaberecht bei Lebensmitteln in Fernabsatzverträgen keine Anwendung. Eine erneutes in Verkehr bringen von Lebensmittel, ist laut der Hygieneverordnung verboten und somit ein Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen.
Aus Kulanzgründen wird in unserem Unternehmen zur Zufriedenheit des Kunden entschieden, und gegebenenfalls die Ware umgetauscht, oder das Geld rückerstattet.18. Datenspeicherung
Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

 

19. Datenschutz
Daten, die Sie uns übermitteln, werden ausschließlich zur Bestell- bzw. Informationsabwicklung genutzt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Für Missbrauch Ihrer Daten durch Dritte haften wir nicht.
20. Bei Fragen oder Problemen
Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite - vor und nach dem Kauf. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 6:00 bis 18:00 Uhr.
21. Allgemeine Beanstandungen
zu den Produkten, Service o.ä. richten Sie bitte an die im Impressum angegebene Adresse. Sie können dazu auch unser Kontaktformular nutzen.
 
22. Zutaten:
Die genauen Zutaten sind auf den Produkten angegeben, können aber auch per E-mail angefragt werden (bitte gewünschte Sorte angeben). Unsere Produkte können außerdem Spuren von Nüssen, Milcheiweiß und anderen Lebensmitteln enthalten, die bei Allergikern Probleme hervorrufen könnten. Der Hinweis dient zu unserer Sicherheit, ein Allergie-Fall ist bei uns bislang noch nicht aufgetreten.
 
Für unseren Weihnachtsstollen verwenden wir nur allerfeinste, auserlesene Zutaten, die qualitativ hochwertigsten Rohstoffe und erlesene Stollenmehle aus unserer Region. Hierzu gehören beste Rosinen, süße und bittere Mandeln, gute Butter, frisches Zitronat, Orangeat, Zucker, Salz, Hefe, Milch, Rum und Zitronen. Die genaue Rezeptur und weitere Verarbeitung sollte selbstverständlich in der Familie bleiben und der nächsten Generation mit auf den Weg gegeben werden...

 

23. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
 
Feinbäckerei E.Melzer - Inh. Heike Eichler - Dorfstr. 155 02829 Königshain
Tel 035826 60205
Fax. 035826 64707
Mail: info@feinbaeckerei-melzer.de

Zwischenüberschrift

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und daaus dem Zusammenhang gerissen.

»Kerstin Ullmann, Handklöpplerin«

1. Geltungsbereich

Diese Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Form gelten für alle Lieferungen und sonstige Leistungen von

Kerstin Ullmann , Handklöpplerin,

Jakobstraße 13, D-02826 Görlitz

Tel.: +49 (0) 35 81 - 31 33 41

E-Mail: ullmannkerstin@web.de.

Unsere Angebote richten sich an Verbraucher in Deutschland und Europa.

 

2. Preise

Alle angebotenen Waren haben Endpreise in der Währung Euro (€) zuzüglich Versandkosten.

Auf Grund UStG §19 wird kei­ne Umsatzsteuer erhoben.

 

3. Zahlung

 Die Zahlung des Rechnungsbetrages ist wie folgt möglich:

1. per Vorkasse (Überweisung)

2. Barzahlung bei Abholung

Vom Verkäufer gelegte Rechnungen werden sofort zur Zahlung fällig.

Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum (Eigentumsvorbehalt nach § 455 BGB).

 

4. Liefer- und Versandbedingungen

Die Ware wird nach Eingang des vollständigen Kaufpreises und der Versandkosten beim Verkäufer an die angegebene Lieferadresse verschickt.
Die Versendung erfolgt sofern ab Lager gefügbar sofort, sofern Ihnen in der Artikelbeschreibung keine andere Lieferfrist angezeigt wird.

Sollte ein Artikel nicht kurzfristig verfügbar sein, werden Sie per Telefon und/oder, soweit uns eine E-Mail-Adresse vorliegt, per E-Mail über die zu erwartende Lieferzeit informiert.

Wegen Verzögerung der Lieferung, wie z. B. durch höhere Gewalt, Verkehrsstörungen und Verfü­gungen von hoher Hand, sowie sonstige von uns nicht zu vertretende Ereignisse, kann kein An­spruch auf Schadensersatz gegen uns erhoben werden.

Grundsätzlich werden keine Teillieferungen vorgenommen. Sollte der Kunde dennoch Teillieferung wünschen, so hat dieser auch die mehr anfallenden Versandkosten zu tragen.

Wir bitten darum, die Ware bei Lieferung umgehend auf Transportschäden zu überprüfen und Beanstandungen dem Spediteur mitzuteilen. Ihre Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt.

Es wird vereinbart, dass im Falle der Ausübung des für Verbraucher geltenden Widerrufsrechtes bei Fernabsatzverträgen der Verbraucher die Kosten der Rücksendung zu tragen hat, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn der Verbraucher bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat.

 

5. Wesentliche Merkmale der Ware

Alle wesentlichen Merkmale der Ware sind der Produktbeschreibung im Shop zu entnehmen.

Die Ware wird in Handarbeit hergestellt, so dass kleinere Abweichungen immer möglich sind.

 

6. Datenschutz

Gemäß §33 Abs., 1 Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass personenbezogene Daten des Kunden streng vertraulich behandelt und nur zur Abwicklung der Bestellung genutzt werden.

Soweit wir darüber hinaus Daten erheben, speichern oder nutzen, kann der Kunde jederzeit münd­lich oder in Textform per Brief oder E-Mail widersprechen. Der Kunde hat das Recht, jederzeit mündlich oder in Textform Auskunft über von gespeicherten Daten zu verlangen.

 

7. Sonstiges

Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Geschäftsbedingungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile der Geschäftsbedin­gungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

»W Kolorach Tęczy«

Regulamin sklepu

„Oficyna Wydawnicza W Kolorach Tęczy”

 1. Sklep Internetowy „Oficyna Wydawnicza W Kolorach Tęczy” działający pod adresem www.shop.via-gustica.pl, prowadzony jest przez „Oficyna Wydawnicza „W Kolorach Tęczy” Działalność Gospodarcza z siedzibą we Wrocławiu ul. Krakowska 180b. NIP : numer 894-153-83-68, Regon numer: 931 134 731
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem platformy internetowej via gustica.
 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem platformy internetowej via gustica. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 4. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi: 7 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu
 6. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy do 14 dni roboczych.
 7. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 11. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić przelewem bankowym na konto sklepu przed otrzymaniem towaru
 12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej Koszt dostawy: 30 zł – w przypadku płatności przelewam (paczka do 10 kg) Wysyłka zagraniczna realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Koszt dostawy: 120 zł – w przypadku płatności przelewem (paczka do 10 kg)
 13. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 14. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 17. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Oficyna Wydawnicza „W Kolorach Tęczy”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 18. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 19. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres „Oficyna Wydawnicza „W Kolorach Tęczy” ul Krakowska 180b, 52-015 Wrocław Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
»Skarby lasu«

Regulamin sklepu "ABC Smaki Regionów Skarby lasu POLSKA"

 1. Sklep Internetowy "ABC Smaki Regionów Skarby lasu POLSKA” działający pod adresem www.shop.via-gustica.pl, prowadzony jest przez " SMAK & TRADYCJA Zofia Kowalczyk, 57-300 Kłodzko, ul. Lipowa 9, NIP: 8831139704 REGON: 021938371.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem platformy internetowej via gustica.
 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem platformy internetowej via gustica. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia od Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 4. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi: 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto firmowe sprzedającego produkty
 6. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 3 dni robocze.
 7. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 11. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić przelewem bankowym na konto firmowe sprzedającego produkty przed otrzymaniem towaru
 12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty polskiej Koszt dostawy w kraju: 35,00 – w przypadku płatności przelewem Wysyłka zagraniczna realizowana jest za pośrednictwem kuriera. Koszt dostawy: Do Niemiec -115,00 zł
 13. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM, a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 14. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 17. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „ABC Smaki Regionów Skarby lasu POLSKA” są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 18. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 19. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "SMAK & TRADYCJA Zofia Kowalczyk”, 57-300 Kłodzko, ul. Lipowa 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
»Sery Łomnickie«

Products are sold according to Polish Laws.

Regulamin dostępny jest pod adresem: www.serylomnickie.pl/files/Regulamin.pdf.

»Winnica Świdnicka«

Regulamin sklepu "Winnica  Świdnicka"

 1. Sklep internetowy "Winnica  Świdnicka” działający pod adresem www.shop.via-gustica.pl, prowadzony jest przez "Winnica  Świdnicka” Jolanta  Gut,  ul. Kraszowicka 23,   58-100  Świdnica
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem platformy internetowej via gustica.
 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem platformy internetowej via gustica. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 4. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi:
  14 dni od  potwierdzenia wpłaty (w przypadku płatności przelewem) lub potwierdzenia zamówienia (w przypadku płatności „za pobraniem”)
 6. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy  około 2 dni robocze
 7. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 11. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  - przy odbiorze: należność pobiera kurier ( za pobraniem )
  - przelewem bankowym na konto sklepu przed otrzymaniem towaru
 12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem  firmy kurierskiej.
  Koszt dostawy: według stawek wybranej firmy kurierskiej (przesyłka do 30 kg, ok. 30 zł )
  Wysyłka zagraniczna realizowana jest za pośrednictwem  firmy kurierskiej.
  Koszt dostawy:  zależny od kraju docelowego i stawek przewoźnika
 13. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 16. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym  „Winnica  Świdnicka”  są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 17. Zwrot towaru.
  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
 18. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 19. Reklamacje.
  Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: „Winnica  Świdnicka”, Jolanta  Gut, ul.  Kraszowicka  23, 58-100 Świdnica.  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.